Vážení obchodní partneri,

súčasné podnikateľské prostredie v Slovenskej republike a jeho rozvoj je brzdené najmä ťažkou vymožiteľnosťou pohľadávok veriteľov voči dlžníkom. Nezodpovedný prístup dlžníkov a slabá ochrana veriteľov spôsobuje stále rastúcu zadĺženosť podnikateľských subjektov, ktoré sa negatívne odráža na ich schopnosti rozvíjať svoje podnikateľské aktivity.

Často sa vyskytujú prípady, kedy je veľmi ťažké a niekedy až nemožné pre veriteľa domôcť sa svojich práv a oprávnených nárokov vyplývajúcich zo záväzkov s obchodnými partnermi.

Obchodná spoločnosť BBF capital, a.s. vznikla transformáciou spoločnosti Banskobstrická finančná, s.r.o., so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, ktorá bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.4.2003 a do obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici bola zapísaná dňa 27.5.2003.

Cieľom zakladateľov spoločnosti a jej súčasných akcionárov bolo a je poskytovanie vysoko kvalitných a odborných služieb pre svojich klientov v oblasti správy pohľadávok a ponúknuť alternatívne financovanie pohľadávok klientov spoločnosti.

Predmet činnosti spoločnosti BBF capital, a.s., pozostáva z nasledovných činností:

Zamestnanci spoločnosti, právnici a ekonómia dokážu precízne stanoviť spôsob a metódu účinného vymáhania Vašich pohľadávok, vrátane zabezpečenia kompletných právnych služieb spojených s účelným uplatňovaní Vašich práv na súdoch a iných orgánoch štátnej správy, komunikácie s exekútormi, bankami a pod. Kompletný servis Vašich pohľadávok vám zabezpečí dostatočný časový priestor, ktorý môžete využiť pre svoje podnikateľské aktivity

S úctou
vedenie spoločnosti

Kontakty

BBF capital, a.s.
Námestie SNP 17
974 01 Banská Bystrica

tel: +421 48 4145541
fax: +421 48 4145581
mail: bbf@bbf.sk

IČO: 36 618 268
IČ DPH: 2021723682

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel Sa, vložka č. 833/S
účet vedený v TATRABANKA, a.s.,
pobočka Banská Bystrica
číslo účtu: 2629098032/1100